Partija Gods kalpot mūsu Latvijai
LV RU
Partija Gods kalpot mūsu Latvijai

2017-05-11

Dzeguzes ola svešā ligzdā

Attēls no https://roar.lk/wp-content/uploads/2016/02/Corruption.png

Reizi četros gados politiķi, kas vairāk ir strādājuši savās interesēs, nevis sabiedrības labumam, pirms vēlēšanām jūtas apdraudēti. Bieži tiek izdomātas dažādas reformas, lai pasargātu negodīgus darbiniekus no iespējām saukt tos pie atbildības, kā arī nostiprināt savus pakalpiņus tieši tajos amatos, kas kontrolē iepriekšējā sasaukuma netīros darījumus, no kuriem deputāti ir guvuši nedeklarētus papildu ieņēmumus.

 

Esmu redzējis gan sociāldemokrātu noslēgtos darba līgumus ar uzņēmumu valdes locekļiem, kas paredzēja atlaišanas pabalstu 48 algu apmērā, gan steigā sarīkotus konkursus uz atbildīgākajām amata vietām, gan īsi pirms vēlēšanām noslēgtus iepirkumu līgumus ar 4 gadu darbības termiņu.

 

Taču, analizējot šos gadījumus, pieredze rāda, ka šādi “drošības spilveni” nedarbojas. Ar tādām metodēm var tikai sabojāt cilvēku biogrāfiju un reputāciju. Mainoties politiskajai vadībai, vienmēr tiek pārtrauktas darba attiecības ar tiem iestāžu vadītājiem, kurus aizejošā vadība ir iecēlusi pēdējā mēnesī pirms vēlēšanām.

           

To pašu var attiecināt uz Baldones pašvaldību. Šobrīd ir izsludināta pretendentu pieteikšanās konkursam uz Baldones izpilddirektora amatu. Baldones izpilddirektoru ir paredzēts nomainīt 27.jūnijā, vienlaicīgi ar jaunās domes pilnvaru sākumu. Tas ir tradicionālais pašvaldības vadības pašsaglabāšanās instinkts - ja reiz paši jūtas apdraudēti un saprot, ka zaudēs ietekmi pilsētā, tad nu vismaz atstās jaunajam domes sastāvam savējo administrācijas vadītāju. Tiktāl viss ir skaidrs - priekšvēlēšanu drudzis.

 

Taču, izvērtējot konkursa nolikumu, rodas daudz jautājumu.

Baldones novada pašvaldības nolikumā ir noteiktas izpilddirektora pilnvaras. Piecpadsmit punktos ir uzskaitītas visas domes administrācijas funkcijas, kuras pārrauga izpilddirektors. Tas vada un organizē domes administrācijas darbu. Izpilddirektors pārrauga pašvaldības struktūrvienības, bet pats nenodarbojas ar kādas atsevišķas šauras jomas tehniskajiem darbiem.

 

Pretendentu pieteikumā uz izpilddirektora amatu ir norādīta prasība -  “Augstākā izglītība kādā no jomām, kas tieši saistītas ar izpilddirektora pienākumu izpildi (ekonomikā, uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs, būvniecībā)”. Par augstākās izglītības nepieciešamību ekonomikā vai uzņēmējdarbībā jautājumu nav, tas ir saprotams. Izpilddirektors ir administrators un tā galvenais pienākums ir profesionāli vadīt kolektīva darbu un rūpēties par pašvaldības ekonomisko situāciju.

 

Izpilddirektora pienākumos ietilpst arī domes saistošo noteikumu izpildes kontrole, prettiesisko domes struktūrvienību lēmumu atcelšana, darba tiesiskie jautājumi un daudzi citi juridiski jautājumi. Nav saprotams, kādēļ Baldones dome nav paredzējusi iespēju izpilddirektora amatu ieņemt speciālistam ar juridisko izglītību?

 

Taču pavisam savāda ir prasība izpilddirektoram būt ar augstāko izglītību būvniecībā. Būvvaldes darba pārraudzība nenozīmē to, ka izpilddirektors pats sāks izstrādāt celtniecības projektus vai pārbaudīt konstrukciju stiprību. Šāda prasība ir aizdomīga. Nav dzirdēts, ka vēl kādā pašvaldībā būti sastopami tādi brīnumi. Šķiet, Baldone varētu būt vienīgā pašvaldība, kas ir izvirzījusi tik šauras prasības - izpilddirektoram būt profesionālam būvniekam.

Tas rada pamatotas aizdomas, ka šis amata konkursa nolikums ir rakstīts vienam, konkrētam un zināmam cilvēkam ar būvinženiera izglītību, kas pēdējo 5 gadu laikā 3 gadus ir nostrādājis kādas iestādes vadītāja amatā. Atliek 3 reizes minēt, kurš tas ir. Palūkosimies apkārt Baldones domei un atbilde nebūs ilgi jāmeklē.

 

Vēl lielāki brīnumi ir sarakstīti paredzamajos izpilddirektora amata pienākumos. Ja salīdzina Baldones novada pašvaldības nolikumu, kurā ir uzskaitītas izpilddirektora pilnvaras un amata pretendenta paredzamos pienākumus, tad lielākā daļa sakrīt, taču ir 3 būtiskas atšķirības.

 

Tas liecina par to, ka konkurss ir izsludināts lielā steigā un deputātiem nav bijis pietiekami daudz laika veikt pašvaldības nolikuma grozījumus, lai konkursa nolikumā noteiktie izpilddirektora amata pienākumi būtu tam atbilstoši.

 

Nākotnē izpilddirektoram ir paredzēts paplašināt pilnvaras un viņa ekskluzīvā pārziņā nodot vēl 3 jaunas jomas:

  • Pārstāvēt pašvaldību kā pasūtītāju, organizējot iepirkumu procedūras pašvaldības vajadzībām;
  • Piedalīties ES struktūrfondu līdzfinansēto celtniecības un re-konstrukcijas projektu sagatavošanā un  realizācijā;
  • Organizēt un pārraudzīt pašvaldības atkritumu saimniecību, risināt ar to saistītos jautājumus.

 

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektās daļas 4. punkts nosaka, ka “pašvaldību izpilddirektoriem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.”

 

Tas, ka pašvaldības izpilddirektors vienlaicīgi ir iepirkumu komisijas vadītājs un pats arī pārstāvot pašvaldību kā pasūtītājs, paraksta iepirkumu līgumus, pats par sevi ir interešu konflikts.

 

Dome šo likumā noteikto ierobežojumu ir apgājusi tādā veidā, ka pašvaldības nolikumā ir paredzētas izpilddirektora pilnvaras slēgt saimnieciskus darījumus ar juridiskām un fiziskām personām, bet ar atsevišķu domes lēmumu izpilddirektors ir iecelts par iepirkumu komisijas priekšsēdētāju.      

 

Tādā veidā koleģiālā institūcija (Baldones novada dome) ir izdevusi atļauju konkrēti Ilzei Simsonei savienot izpilddirektora amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā (iepirkumu komisijas vadītāja amatu). Tikpat labi domes deputāti varēja nobalsot arī pret šādu lēmumu, lai iegūtu lielāku pārraudzību par to, kur pašvaldība tērē iepirkumiem paredzētos naudas līdzekļus.

 

Taču jaunajam izpilddirektoram “a priori” tiek paredzēts pašvaldībā savienot amatus, kuriem saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ir nepieciešams iegūt pilnvarojumu ar atsevišķu domes balsojumu.

 

Tātad esošā dome ir paredzējusi arī nākošajam 4 gadu periodam ievēlētos pašvaldības deputātus turēt informācijas trūkumā par pašvaldības iepirkumiem. Deputāti lems tikai par pašvaldības budžetu, bet  izpilddirektors vienlaicīgi gan organizēs iepirkumu komisijas darbu, gan pats arī slēgs līgumus ar konkursu uzvarētājiem.

 

Saskaņā ar Baldones novada pašvaldības nolikumu, šobrīd izpilddirektors organizē ES projektu sagatavošanu un iesniedz tos apstiprināšanai domei. Jaunajā nolikumā paredzēts, ka izpilddirektors pats piedalīsies ES struktūrfondu līdzfinansēto celtniecības un rekonstrukcijas projektu sagatavošanā un realizācijā.

 

KNAB informatīvajā ziņojumā “Par iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas novērtējumu publiskas personas institūcijās” ir teikts: “Jāņem vērā, ka korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība ir liela, ja darbinieka amata pilnvaras ir saistītas ar publiskas personas institūcijas finanšu līdzekļiem un mantu, tai skaitā amata pienākumu izpildi publisko iepirkumu jomā, lēmumu par lielu materiālu vērtību sadali, pārdali, atsavināšanu vai izlietojumu”.

 

Gan ES struktūrfondu līdz-finansēto celtniecības un rekonstrukcijas projekti, gan pašvaldības iepirkumi ietilpst augsta korupcijas riska zonā. Ja tos ir paredzēts nodot vienas personas pārziņā, samazinot sabiedrības un domes deputātu informētību par notiekošo šajās jomās, tad negatīvās sekas var iestāties ātri.

 

Arī atkritumu saimniecība atsevišķos gadījumos ir saistīta ar necaurspīdīgu naudas plūsmu. Atkritumu kompānijām bieži vien patīk sadārdzināt savus pakalpojumus, ja pasūtījumu nodrošina tas, kas nav maksātājs par pakalpojumu. Sevišķi ienesīgi tas ir gadījumos, ja pašvaldība organizē atkritumu izvešanas kārtību. Tad iepirkuma organizētājs pats nemaksā par pasūtījumu, bet tikai izmanto savas administratīvās tiesības, lai iepirkumā nolīgto cenu maksātu iedzīvotāji. Tādos iepirkumos atkritumu kompānija var gūt visai lielu labumu.

 

Savstarpējā sadarbība starp pašvaldību un atkritumu izvedējiem parasti ir sekojoša:

  • Pašvaldība noorganizē konkursu un noslēdz līgumu ar vienu atkritumu apsaimniekotāju;
  • Pašvaldība pieņem noteikumus, ka visiem privātmāju īpašniekiem ir jāslēdz līgums par atkritumu izvešanu tikai ar vienu, konkursā uzvarējušo firmu;
  • Līgumā starp atkritumu izvešanas kompāniju un privātmāju īpašniekiem figurē samaksa par atkrituma konteinera tilpumu un izvesto atkritumu kubatūru;
  • Atkritumu izvešanas kompānija samaksā izgāztuvē “Getliņi” nevis par izvesto tilpumu, bet par nodoto svaru.

Līdz ar to atkritumu izvešanas kompānijai parādās brīvas iespējas manipulēt ar skaitļiem, cik sver 1 kubikmetrs atkritumu - 120kg, 160kg vai 180kg. Tādā veidā tiek izveidots ietaupījums, no kura viena daļa, atsevišķos gadījumos, var tikt novirzīta amatpersonām, kas ir organizējusi iepirkumu un slēgusi līgumu par atkritumu izvešanu konkrētajā pašvaldībā.

 

Ja Rīgā līgumus ar atkritumu kompānijām slēdz namu apsaimniekotāji, kas paši organizē iepirkumus un paši arī maksā par pakalpojumu, tad Baldonē kontroli pār norēķiniem starp privātpersonām un atkritumu kompāniju - SIA Marss ir plānots nodot izpilddirektora pārraudzībā.

Jautājums -  kādēļ?

 

Kopsavilkums

Pašvaldībās ir 3 jomas, kas pakļautas augstam korupcijas riskam, no kā teorētiski domes amatpersonas var gūt pretlikumīgu labumu. Tās ir pašvaldības iepirkumi, lielie celtniecības projekti un atkritumu apsaimniekošanas joma.

 

Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, visas 3 šīs slidenās jomas ir sagatavots nodot izpilddirektora pārraudzībā, kuru ir paredzēts izraudzīties mēnesi pirms vēlēšanām.

 

Izpilddirektora amata konkursā ir izvirzītas tādas profesionālās prasības, kas neatbilst pašvaldības nolikumā noteiktajām izpilddirektora pilnvarām, un šķiet sagatavotas kādam vienam konkrētam pretendentam.

 

Par ko tas liecina?

Līdz šim Baldones domē informāciju par visiem aizdomīgajiem darījumiem kontrolēja pie varas esošie politiķi. Par cik valdošo koalīciju veidoja tikai vienas partijas deputāti, par visiem darījumiem, kas skar augsta korupcijas riska zonu, nav bijis nepieciešams izsmeļoši informēt ne opozīciju, ne sabiedrību.

 

Šobrīd “Reģionu alianse” ir apzinājusies, ka ir parādījusies varbūtība nākamajā sasaukumā neiegūt absolūto vairākumu, kā rezultātā varētu nepietikt ar ievēlēto deputātu skaitu, lai vieniem pašiem nodrošinātu neierobežotu varu pašvaldībā. Tādēļ ar steigu tiek gatavotas reformas, lai visas jomas, kurās ir iespējams gūt nelegālos labumus, nodot izpilddirektora kompetencē, kuru paredzēts apstiprināt īsi pirms jaunā deputātu sasaukuma darba sākuma.

 

Manas pārdomas

Skumji un nožēlojami. Lai kā gribētos, akmenī neko iecirst nevar. Saskaņā ar likumu pašvaldības domes deputāti atbild par visu. Jebkuru nolikumu, amata pilnvaras un citus lēmumus var gan pieņemt, gan atcelt. Deputāti atbild par saviem solījumiem vēlētāju priekšā un likums ir nodrošinājis visas iespējas savus solījumus pildīt.

 

Ja mainīsies domes politiskā vadība, tad mainīsies arī prioritātes.     

Partija “Gods kalpot mūsu Latvijai” koncentrēsies uz pilsētas attīstību un iedzīvotāju labklājību. Arī izpildvarai būs jāpilda jaunie uzstādījumi. Atstāt dzeguzes olu svešā ligzdā nav nopietni. Nu nebaros jaunais dzeguzēns vecās dzeguzes. Par to ir jāaizmirst.

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 11.punktu dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru. Konkursa nolikumā sašaurinātas pretendenta profesionālās prasības un amata pienākumu neatbilstība pašvaldības nolikumā noteiktajām izpilddirektora pilnvarām, ir pietiekams pamats, lai jaunais Baldones novada domes sastāvs pārskatītu izpilddirektora konkursa rezultātu.

 

Var būt noskatītais būvnieks tiešām ir labs cilvēks, kas varētu tikt galā ar pašvaldības izpilddirektora amatu, taču ne jau tādā veidā! Kādēļ saprātīgi domājošam cilvēkam no pirmās dienas uzņemties uz sevi aizdomu ēnu, ka tas lobē iepriekšējā sasaukumā noslēgtos nelikumīgos darījumus?

 

Nevajadzētu arī Baldones iedzīvotājus novērtēt par zemu! Neskatoties uz to, ka dome ļoti skopi informē sabiedrību par notiekošo pašvaldības varas gaiteņos, sabiedrībā jau nerimst runas, ka iecerētā izpilddirektoru rokāde ir nepieciešama, lai piesegtu iepriekšējās izpildvaras sastrādātās nelikumības.

 

Partija “Gods kalpot mūsu Latvijai” gatavojas startēt Baldones pašvaldības vēlēšanās tikai viena apsvēruma dēļ - mums ir apnikusi tā stagnācija, kas ir mūsu novadā. Mēs nenākam, lai turpinātu iesāktās rebes. Mēs vēlamies reāli atdzīvināt mūsu pilsētu, aizvākt graustus, atjaunot saistošu un kvalitatīvu kultūras pasākumu norisi, lietderīgi likt lietā gan uzcelto estrādi, gan Baldones dabas bagātības, sakārtot ielas, uzcelt kaut nelielu sanatoriju vai SPA centru, saglabājot un palielinot pašreizējo atbalstu skolēniem un pašdarbniekiem.

 

Nav lietderīgi īsi pirms jaunā domes sasaukuma darbības uzsākšanas iecelt izpilddirektoru, kam ir sagatavoti tādi amata pienākumi, lai tas vienpersoniski varētu turpināt esošās domes iesākto darba stilu. Ar šādu rīcību Baldones novada domes priekšsēdētāja tikai parādīja tās jomas, kurās pirmkārt ir jāveic audits un jāpārbauda iepriekš noslēgto darījumu atbilstība likumu prasībām.

 

 

Andrejs Požarnovs

„Gods kalpot mūsu Latvijai” priekšsēdētājs un Baldones nodaļas vadītājs

 


Dalīties


Citi JaunumiLasīt visus

    Atvainojamies, pašlaik ziņu sadaļa nedarbojās!!!
PIEVIENOJIES