Partija Gods kalpot mūsu Latvijai
LV RU
Partija Gods kalpot mūsu Latvijai

2017-04-07

Kā nodokļu politika bremzē Baldones attīstību


Pēdējo 20 gadu laikā Baldone, kas agrāk bija viena no slavenākajām kūrorta pilsētām, ir kļuvusi par stagnācijas simbolu. Latvijas iedzīvotāju apziņā pilsēta šodien asociējas ar drupām pilsētas centrā, izpostītiem kultūras un vēstures pieminekļiem, kultūras dzīves pagrimumu un nolemtības sajūtu.

 

Trūkst informācijas par domes lēmumiem. Tomēr daļu no skaidrojumiem, kāpēc Baldone pārvēršas par Sūnu ciemu, var atrast pašvaldības darbības publiskajos pārskatos.

 

Iedzīvotāju skaits un nodokļu ieņēmumi.

Neskatoties uz to, ka Baldones novadā notiek intensīva privātmāju būvniecība, 2015. gadā pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju skaits ir sarucis par teju 100 personām. Tas ir izskaidrojams ar to, ka gadu no gada samazinās vecāko pilsētas iedzīvotāju skaits, bet jauno privātmāju īpašnieki nesteidzas deklarēties Baldonē.

 

Lai arī Baldonē atrodas viena no vislielākajām skolām Latvijā, pēdējā publiskajā pārskatā norādīts, ka bērnu un jauniešu skaits, kuru vecums nepārsniedz 18 gadus ir sarucis par 11,9%.

 

Savos ievadvārdos, kas veltīti publiskajam pārskatam par Baldones pašvaldības saimniecisko darbību 2015. gadā, domes priekšsēdētāja Karina Putniņa rakstīja: “Pašvaldībā deklarēto personu skaits diemžēl ir sarucis. Šajā ziņā būtisku lomu nospēlēja Rīgas pašvaldības aktivitātes.”

 

Rīga šajā laikā veica 2 būtiskas aktivitātes:

  • ieviesa plašu nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) atlaižu programmu;
  • īstenoja kompleksu pirmsskolas bērnu atbalsta programmu.

Bija iecerēts arī diferencēt sabiedriskā transporta braukšanas maksas tarifus, ko maksā rīdzinieki un ārpus Rīgas deklarētās personas, tomēr šī iecere palika diskusiju līmenī un netika realizēta.

 

NĪN atlaižu salīdzinājums

Rīgā NĪN atlaides piemēro gan zemei, gan mājoklim. Trūcīgās personas, vientuļie pensionāri, kā arī vientuļie 1. vai 2.grupas invalīdi saņem 90% atlaidi, maznodrošinātās personas - 70% atlaidi.

 

Arī ģimenes ar bērniem līdz 19 gadu vecumam vai studentiem līdz 24 gadiem saņem būtiskas atlaides. Ja ģimenē ir trīs vai vairāk bērni, tad nodokļa atlaide ir 90%, ja divi bērni- 70%, bet ja viens bērns - 50%.

 

NĪN atlaides tiek piemērotas gan par ēku siltināšanu un labiekārtošanu, gan par dzīvošanu kopā ar personām ar īpašām vajadzībām.

 

Salīdzinājumam var pieminēt, ka Baldonē mājoklim, kas nav iznomāts komercdarbībai un ko ģimene izmanto kā dzīvesvietu, piemēro NĪN atlaidi tikai līdz 50%. To ar dažādiem papildus apgrūtinājumiem var saņemt tikai maznodrošinātās personas, vientuļie pensionāri bez apgādniekiem, politiski represētās personas, Černobiļas avārijas seku likvidatori un ģimenes, kurās ir 1. un 2. grupas invalīdi.

 

Nodokļu atlaides pašvaldībā deklarētām strādājošām personām un ģimenēm ar veseliem bērniem nav paredzētas.

 

Vienkārši secināt, ka ģimene ar strādājošiem vecākiem un veseliem bērniem, kam Rīgā pieder dzīvoklis, bet Baldonē ir uzbūvēta māja, netiek motivēta deklarēt savu dzīvesvietu Baldonē, jo šeit nekādas nodokļu atlaides saņemt nav iespējams. Tikmēr, deklarējot savus bērnus Rīgā, var saņemt nodokļa atlaides gan par dzīvokli, gan par citiem saviem īpašumiem.

 

Rīga ir lielākais darba devējs mūsu valstī un tā cenšas noturēt pilsētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājus. Lai spētu konkurēt, Rīgas tuvumā esošās pašvaldības ir ieviesušas NĪN atvieglojumus tur deklarētajiem iedzīvotājiem.

 

Mārupes pašvaldība novadā deklarētajām personām piešķir NĪN atlaidi 50% apmērā.

 

Jūrmalas pašvaldība  deklarētajām personām piešķir 70% NĪN atlaidi zemei. 90% NĪN atlaide zemei pienākas maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām, ģimenēm, kurās ir 1. vai 2.grupas invalīdi. Maznodrošinātām personām piešķir 50% NĪN  atlaidi ēkām.

 

Ādažos deklarētām personām piemēro zemāku NĪN likmi par zemi: 1% apmērā (1,5% vietā).

 

Garkalnes novadā deklarētām personām nodokļa likme zemei ir 0,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet nedeklarētām personām - 1,5%. Noteikumos par NĪN atvieglojumiem ir arī noteikta atlaide dzīvojamai mājai vai dzīvoklim, ja tajā ir deklarēti bērni: 1 bērns - 25%, 2 bērni- 50%, par 3 un vairāk bērniem - 75%.

 

Iepriekš minētās pašvaldības rūpējas par saviem iedzīvotājiem un, izrādot pretimnākšanu nodokļu maksātājiem, palielina savu budžetu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, tā nodrošinot pilsētas vai novada attīstību.

NĪN atlaižu salīdzinājums

 

Kā Baldones dome rūpējas par pašvaldības ieņēmumiem?

Baldonē pašvaldības vadību neveido vairāku partiju koalīcija. Pēdējos trīs sasaukumus “Reģionu alianse” (sākotnējais nosaukums ir mainījies) domē ir ieguvusi absolūto vairākumu. Tas nozīmē, ka ne ar vienu citu politisku partiju nav bijis jākonsultējas un jāvienojas par būtiskiem jautājumiem. 12 gadu laikā ir izveidojusies pārliecība, ka arī ar iedzīvotāju viedokli var nerēķināties, jo tiem tik un tā nāksies pildīt visus pašvaldības saistošos noteikumus.

 

Tā vietā, lai ar nodokļu atlaidēm piesaistītu pašvaldībai jaunus nodokļu maksātājus, Baldones dome koncentrējas tieši uz NĪN ieņēmumu palielināšanu.

 

Kadastrālā vērtība visiem īpašumiem tiek aprēķināta katru gadu uz 1. janvāri, aktualizējot to atbilstoši iepriekš pieņemtiem normatīvajiem aktiem (mainīts vērtēšanas modelis jeb aprēķina formulas, apstiprināti jauni zemes vērtību zonējumi, atbilstoši tirgus situācijai aktualizētas bāzes vērtības).

 

Baldones dome ir būtiski paplašinājusi pilsētas robežas, iekļaujot tajā Vanagkalna privātmāju apbūves teritoriju un Rīgas ielas daļu līdz Mežvidiem. Šobrīd notiek asas diskusijas par māju nosaukumu maiņu un izdevumiem, kas ir saistīti ar jauno adrešu ieviešanu. Taču tie ir tikai ziediņi. Odziņas redzēsim tad, kad visiem īpašumiem, kas ir iekļauti pilsētas teritorijā, pārskatīs kadastrālās vērtības un aprēķinās jauno NĪN.

 

Kā Baldones nodokļu politika atsaucas uz pašvaldības budžeta izdevumiem?

Tādēļ, ka liela daļa Baldones iedzīvotāju nav deklarējuši šeit savu dzīvesvietu, viņu maksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis nonāk citu pašvaldību budžetos. Tādēļ Baldones budžeta ienākumi ir mazāki par tiem, kādi tie varētu būt.      Vienlaikus pašvaldība ir uzņēmusies saistības, kas jebkurā gadījumā ir jāpilda.

 

Pilsētas lepnums ir viena no lielākajām skolām Latvijā. Tā ir pilsētas prioritāte, kas atspoguļojas arī budžeta izdevumu daļā. Kā liecina pašvaldības publiskais pārskats - izglītība sastāda 63% no visiem Baldones pašvaldības izdevumiem.

 

Salīdzinājumam var pieminēt, ka Rīga ar 150 pirmsskolas izglītības iestādēm, 115 pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēm, 13 interešu izglītības iestādēm, 9 mūzikas un mākslas skolām un 17 profesionālās izglītības iestādēm paredz 33,3% no saviem izdevumiem. Tajā pašā laikā Jūrmalā izglītības izdevumi sastādīja 29,9% no kopējiem pašvaldības izdevumiem, Ķekavā - 42,8%, Ropažos - 32%, Garkalnē - 25,8%.

 

Tādēļ nav jābrīnās, ka Baldones novada pašvaldībai nepietiek līdzekļu attīstībai un visu tai likumā noteikto funkciju nodrošināšanai.

 

Ko darīt?

Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžetā ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir paredzēti 9,1 reizi vairāk, kā no NĪN. Tas nozīmē, ka, piešķirot NĪN atlaides pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem un tā palielinot iedzīvotāju skaitu, pašvaldība iegūst deviņas reizes vairāk līdzekļu nekā zaudē, piešķirot atlaides.

 

Tā rīkojoties, Baldones pašvaldībai pietiktu līdzekļu attīstībai, sabiedriskajam transportam, komunālās saimniecības uzturēšanai, ceļu sakārtošanai un citu tās funkciju veikšanai.

 

Baldonei ir jāņem piemērs no citām Rīgas tuvumā esošajām pašvaldībām un jāievieš NĪN atlaides Baldonē deklarētajiem iedzīvotājiem!

 

Tad pašvaldība varēs attīstīties harmoniski, saprātīgi un sabalansējot izdevumus visām nozarēm. Pretējā gadījumā Baldoni var sagaidīt sāpīgs iedzīvotāju skaita samazinājums, kas iezīmējās jau 2015. gadā.

 

Ja turpināsim saimniekot ar iepriekšējo gadu pieeju, tad drīzumā kļūs aktuāls jautājums - ko iesākt ar plašo skolu, kas ik gadus prasa milzīgus uzturēšanas un remontu izdevumus, bet vēl pēc dažiem gadiem var kļūt pat pustukša?

 

Andrejs Požarnovs

„Gods kalpot mūsu Latvijai” priekšsēdētājs un Baldones nodaļas vadītājs

 


Dalīties


Citi JaunumiLasīt visus

    Atvainojamies, pašlaik ziņu sadaļa nedarbojās!!!
PIEVIENOJIES