Partija Gods kalpot mūsu Latvijai
LV RU
Partija Gods kalpot mūsu Latvijai

2017-04-02

Meliorācijas sistēmas – aktuāla problēma ne tikai Baldones novadā


Baldones novada lauku teritorijas iedzīvotāji ik dienu sastopas ar problēmām, kas pirmajā mirklī nešķiet būtiskas uz citu nejēdzību fona, taču patiesībā ir pamats lauku teritorijas attīstībai un infrastruktūras uzturēšanai. Tās visas rada nefunkcionējošas meliorācijas sistēmas.

 

Ikvienam skaidrs, ka lauku apgabalu attīstība iespējama tikai saglabājot un attīstot esošās lauku saimniecības, kā arī veidojot jaunas. Lai lauku saimniecības pastāvētu un paplašinātos, nepieciešamas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības.

 

Diemžēl Baldones lauku teritorijā daudzi lauksaimniecībā izmantojamie zemes gabali ir pamesti novārtā, īpašnieki tos neapsaimnieko, tie arvien vairāk aizaug ar krūmiem un applūst. Rezultātā Baldone faktiski zaudē ievērojamas lauksaimniecībā un citās tautsaimniecības nozarēs izmantojamās zemes platības, jo meliorācijas sistēmas ir bojātas.

 

Bojātas un nefunkcionējošas meliorācijas sistēmas ir cēlonis daudzām jo daudzām gan ikdienišķi individuālām, gan sabiedrībai stratēģiski nozīmīgām problēmām – pastāvīgi bojāti ceļu segumi, necaurbraucami servitūti, applūstošie grāvji un ražošanā neizmantojamas zemas platības ir tikai redzamākās no tām.

 

Lauku un meža meliorācijas sistēma ir hidroloģiski un hidrauliski saistītu lineāru grunts būvju tīkls zemes ūdens režīma regulēšanai, jeb grunts ūdeņu līmeņa regulēšanai.

 

Tieši paaugstinātais grunts ūdeņu līmenis rada peļķes un nereti padara lauku ceļus necaurbraucamus, jo pārlieku lielais mitrums uz zemes ceļiem pasliktina jau tā zemo kvalitāti.

 

Applūstošās lauksaimniecības zemēs ir ierobežota kultūraugu audzēšana, nepilnvērtīgi tiek izmantotas augsnē esošās barības vielas, arī vispārēja lauku apstrāde ir apgrūtināta un dažkārt pat neiespējama.

 

Ja pārlieku liels mitrums ilgstoši netiek novadīts no meža zemēm, tās pārpurvojas. Tādejādi veiksmīga meža apsaimniekošana tiek ļoti ierobežota.

 

Runājot par meliorācijas sistēmas traucētu darbību, noteikti jāmin ūdens līmeņa lēnā krišanās arī galvenajos novadgrāvjos un ūdensnotekās. Patiesība ir vienkārša – ja lieko ūdeni nenovada, tas paliek tur, kur ir.

 

Meliorāciju sistēmu traucētas darbības iemesli ir dažādi, tomēr viens no galvenajiem - netiek ievērotas Ministru kabineta no-teikumu Nr. 714 prasības, kas paredz, ka katram zemes īpašniekam ir jārūpējas par tās kopšanu un saglabāšanu. Baldones novada teritorijā šos noteikumus ievēro retais, turklāt prasību izpilde netiek kontrolēta. Bieži neapzinīgo saimnieku nekopto grāvju dēļ nākas ciest blakus zemju īpašniekiem.

 

Kā vēl vienu iemeslu vājai meliorāciju sistēmu darbībai var minēt bebru postījumus. Šajā situācijā aicinu padomāt – vai vainīgs ir dzīvnieks vai zemes īpašnieks, kurš nav noslēdzis līgumu ar mednieku kolektīvu, kas regulētu šo dzīvnieku daudzumu attiecīgajā teritorijā?

 

 

Pavisam nesaprotama šķiet Baldones pašvaldības pasivitāte. Kādēļ gan Baldone neizmantoja iespēju kandidēt uz līdzfinansējumu no Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai valsts nozīmes ūdensnoteku rekonstrukcijai?

 

Baldones teritorija ir salīdzinoši liela un visā novadā ir tikai divas upes - Ķekaviņa un Misa, kā arī trīs nelielās upītes - Bērzene, Mīlupīte  un Sūnupe. Tieši tur tiek novadīts liels ūdens daudzums no meliorācijas sistēmām, taču, ja šīs valsts nozīmes ūdensteces ir nolietojušās un sliktā stāvoklī, ūdens līmenis gan tajās, gan ieplūstošajās meliorācijas sistēmās ir augsts un rada iepriekš aprakstītās problēmas.

 

Pašvaldībai ir jāiesaistās visu šo problēmu risināšanā un novēršanā, gan rādot priekšzīmīgu saimniekošanu savā novadā, rekonstruējot meliorācijas sistēmas un ar to saistīto infrastruktūru, gan motivējot privāto zemju īpašniekus veikt pareizu un lietderīgu lauku teritorijas attīstības praksi.

 

Sakārtojot meliorācijas sistēmas Baldones novadā, ieguvēji būtu daudzi, turklāt vienlaikus tiktu veicināta kopējā lauku teritorijas attīstība.

 

Kristaps Grunte,

Saimniecības „Tāles“ vadītājs

„Gods kalpot mūsu Latvijai” Baldones nodaļa

 


Dalīties


Citi JaunumiLasīt visus

    Atvainojamies, pašlaik ziņu sadaļa nedarbojās!!!
PIEVIENOJIES